By Santi Ma-Oun - 28 January 2021

Data Management คืออะไร ทำไมองค์กรต้องให้ความสำคัญ?

ข้อมูลขององค์กรคือสมบัติที่มีค่าที่สุด เพราะนอกจากจะช่วยให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจ และช่วยให้มองเห็นจุดบกพร่อง หรือสถิติขององค์กร ยังช่วยในด้านการตัดสินใจลงทุน หรือปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น เพราะในยุคที่ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญแบบนี้ หากองค์กรใดไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูล และการจัดการข้อมูล ก็จะทำให้เสียเปรียบทางธุรกิจ เสมือนขาดแก่นสำคัญของการทำกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงพลาดโอกาสพัฒนาธุรกิจให้ทัดเทียม หรือพร้อมแข่งขันในตลาดได้ ดังนั้นการลงทุนด้านข้อมูลก็คือการวางรากฐานให้ธุรกิจมั่นคงสามารถตัดสินใจหรือดำเนินการในด้านอื่น ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น

Data Management คืออะไร?

ทำไมองค์กรของคุณต้องให้ความสนใจกับการจัดการข้อมูล (Data Management) เพราะข้อมูลคือพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้องค์กรเติบโต เป็นรากฐานของการดำเนินธุรกิจ หรือการจัดการภายในองค์กร เพื่อการตัดสินใจและการดำเนินการที่ถูกต้องที่สุดและดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงด้านการตลาด การทำแคมเปญ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินธุรกิจในการลดต้นทุน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับองค์กร แต่ข้อมูลเหล่านั้นจะมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่นั้น ต้องอาศัยการจัดการข้อมูลที่ดีเข้ามาช่วยนั่นเอง

Data Management หรือการจัดการข้อมูล คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัท หรือองค์กรใด ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนของการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล และการบำรุงรักษารวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้คงอยู่ สามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การจัดการข้อมูลยังครอบคลุมหน้าที่ในการวางแผนการใช้ข้อมูล ตรวจสอบ ประมวลผลและส่งมอบข้อมูลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท หรือองค์กรอีกด้วย


Data Management ที่ดีส่งผลอย่างไรต่อองค์กร?

ลดข้อผิดพลาด ความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ

การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยในการลดข้อผิดพลาด ความเสียหายที่เกิดจากข้อมูลให้ข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมุลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน เพราะข้อมูลที่ดีที่เกิดจากการจัดการข้อมูลที่ดี จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เมื่อองค์กรใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาช่วยในการตัดสินใจ เพราะหากองค์กรมีการจัดการข้อมูลที่ไม่ดี ไม่รัดกุมทำให้มีข้อมูลที่ผิดพลาด หรือไร้ประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล ก็จะส่งผลเสียแทนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร

หากข้อมูลมีการอัพเดตให้ทันสมัย และมีการจัดการที่ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ก็จะทำให้พนักงานในองค์กร หรือผู้ใช้งานข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างคุ้นเคย และง่ายดาย ทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการฝึกพนักงานใหม่ ๆ เนื่องจากการเข้าถึงข้อมุลสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายในองค์กร ดังนั้นการจัดการข้อมูลช่วยทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากรในองค์กรได้

ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล

การจัดการข้อมูลที่ดี ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลได้ การเข้าถึงข้อมูลขององค์กรที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นส่งผลให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นและช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ที่เดียว ลดความซ้ำซ้อนและกระจัดกระจายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนของการประมวลผลข้อมูล ยกตัวอย่างเช่นการจัดเก็บไฟล์ที่เหมือนกันซ้ำกัน ซึ่งจะช่วยประหยัดทรัพยากรแและเวลาได้

ป้องกันปัญหา และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

เพราะความปลอดภัยของข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการข้อมูลที่ดี และความปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญมากต่อองค์กร ข้อมูลคือความลับของบริษัท ดังนั้น การจัดการข้อมูลที่ดีและเหมาะสม จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่มีค่าขององค์กรจะไม่สูญหายและปลอดภัย ว่าจะไม่ถูกปลอมแปลง โจรกรรม หรือละเมิดได้

เพราะข้อมูลมีความสำคัญต่อองค์กร และช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการจัดการข้อมูล ( Data Management) ที่ดีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลเหล่านั้น และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ดีและรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นและช่วยในการตัดสินใจที่แม่นยำ และนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับองค์กรในด้านอื่น ๆ ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าที่สุด นั่นจึงเป็นสาเหตุที่การจัดการข้อมูลมีความสำคัญต่อทุก ๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดหรือประเภทใดก็ตาม

0 Comment