×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  By HOCCO - 02 August 2023

  บริการ Managed IT Services ตัวช่วยลดภาระให้แผนก IT เพื่อธุรกิจ


  ในทุกวันนี้ ระบบ IT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และการทำงานของผู้คนมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน จนแทบกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเรา โดยเฉพาะเมื่อองค์กรกำลังทำการปรับเปลี่ยนไปยัง Digital Transformation ทำให้ภาระของฝ่าย IT ภายในองค์กรยิ่งหนักมากยิ่งขึ้น เทรนด์บริการ Managed IT Services จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้น Hocco จะพาไปทำความรู้จักกับบริการเหล่านี้กัน ว่ามันคืออะไรกันแน่

  ทำความรู้จักบริการ Managed IT Services ลดภาระงานฝ่าย IT เพื่อธุรกิจเติบโตได้มากขึ้น


  Managed IT Services คือบริการ Outsource IT ในรูปแบบหนึ่ง โดยบริการแบบ Managed IT Services นี้มักจะเป็นสัญญาการจ้างแบบ Full Time ที่อาจเป็นแบบให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือให้บริการทุกวันทำการ เวลา 08.30 จนถึง 17.30 น. แต่พนักงานที่มาให้บริการนั้น ๆ ก็ยังคงเป็นพนักงานของเหล่าบริษัท System Integration ต้นสังกัด และพนักงานคนนั้นต้องทำงานภายใต้สัญญาจ้าง หรือ Service Level Agreement และข้อตกลงอื่น ๆ รวมถึงการทำงานแบบ Remote หรือ On-Site อีกด้วยเช่นกัน

  หลาย ๆ ครั้งที่บริการแบบ Managed IT Services นี้ จะถูกผูกรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ของบริษัท System Integration ที่เปิดให้บริการ ซึ่งจะเป็นลักษณะให้เช่าใช้งาน หรือจ่ายเงินตามช่วงเวลาการใช้งานแบบ Subscription เช่น บริการ Cloud Computing การให้เช่าใช้ Software ต่าง ๆ หรือแม้แต่ระบบรักษาความปลอดภัยก็ด้วยเช่นกัน ซึ่งองค์กรเอง ก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของในผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่พ่วงมาด้วยนี้ และเมื่อเลิกใช้บริการ Managed IT Services ไป ผลิตภัณฑ์หรือบริการพ่วงพวกนี้ก็จะถูกยกเลิกตามไปด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ก็มีกรณีที่องค์กรลงทุนซื้ออุปกรณ์หรือระบบเอง และจ้าง Managed IT Services มาช่วยดูแลรักษาและใช้งานอย่างเดียวเช่นกัน

  จุดเด่นของบริการ Managed IT Services ที่เด่นชัด

  1. Better Cost-Efficiency

  เพราะการลงทุนในรูปแบบของการ Outsource ไม่ใช่การลงทุนระบบ IT การให้บริการแบบ Managed IT Services นั้น ผู้ให้บริการมักให้บริการเป็นแบบสำเร็จรูป ที่รวมทั้งผลิตภัณฑ์ การดูแลระบบ และการบริการจัดการต่าง ๆ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา ติตตั้ง ดูแลความเรียบร้อยในการใช้งาน อัพเกรด แก้ปัญหา หรือการหาอุปกรณ์มาทดแทน หากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่มีปัญหา ซึ่งองค์กรสามารถกำหนดขอบเขตของงาน มาตรฐานการทำงาน หรือเลือกประเภท Managed IT Service ที่ต้องการใช้งานได้ ตามความต้องการและความจำเป็นขององค์กร ทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ง่าย สามารถประเมิน หรือวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งระยะสั้น และระยะยาวได้

  2. One Stop Service

  บริการ Managed IT Service มักจะเป็นบริการแบบครบขั้นตอนตามขอบเขตที่ผู้ใช้บริการต้องการ องค์กรผู้ใช้บริการจึงไม่มีความจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับผู้ค้าหลายราย แต่สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการ Managed IT Service เพียงจุดเดียวได้เลย

  3. No More IT Staff Shortage


  เมื่อบริการ Managed IT Service เป็นบริการ Outsource ดังนั้น องค์กรจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนบุคลากรด้าน IT เพราะผู้ให้บริการ Managed IT Services จะเป็นผู้บริหารจัดการในการสรรหาบุคลากรด้าน IT ที่คุณสมบัติเหมาะสมให้การให้บริการ เพื่อให้สามารถส่งมอบงานให้ได้เป็นไปตามขอบเขตมาตรฐานการบริการ ที่ได้มีการตกลงกับผู้ว่าจ้างมาตั้งแต่ต้น

  4. Focus on Core Business

  ผู้ดูแลในฝ่าย IT สามารถมุ่งเน้นไปที่หน้าที่หลัก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านการขาย และการตลาดของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยเลือกใช้บริการ Managed IT Services มาเสริมทัพเพื่อทำให้ระบบ IT ขององค์กรทำงานได้อย่างไม่ติดขัด เช่นเรื่องการเฝ้าดูแล ตรวจสอบระบบของเครือข่าย การแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยคุกคาม การจัดทำรายงาน การเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย การสำรองข้อมูลเมื่อเกิดการเสียหาย และการดูแลเรื่องระบบ รวมถึงอุปกรณ์การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการอัปเดตต่าง ๆ นั่นยังรวมไปถึงการแก้ปัญหาทั้งแบบ Remote Support และ On-site Support หรือเปลี่ยนอุปกรณ์เมื่อเสียหาย เป็นต้น

  5. Scalability

  ในยุคที่ธุรกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น การขยายตัวของระบบ IT เพื่อตอบโจทย์ของการแข่งขันทางธุรกิจมีความจำเป็น แต่ปัญหาที่มักพบได้บ่อย คือความต้องการด้านเทคโนโลยี มีมากกว่าทรัพยากร IT ที่องค์กรมี การใช้บริการ Managed IT Services จึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ ไม่ว่าจะเป็นการตอบโจทย์เรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว หรือความต้องการทรัพยากรด้าน IT อย่างบุคลากรเฉพาะทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบ IT ในองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ

  6. Service by Experience IT Expertise


  ผู้ให้บริการ Managed IT Services โดยมากจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน IT ที่หลากหลายมายาวนาน ทำให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงลักษณะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในการให้บริการบริหารจัดการด้าน IT จึงสามารถนำประสบการณ์มาใช้เพื่อให้การใช้ทรัพยากร หรือผลิตภัณฑ์ด้าน IT มีศักยภาพมากขึ้น

  7. Mitigate IT Risk

  ในปัจจุบัน ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อองค์กรมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีการทำงานมาเป็นแบบ Work from home หรือการทำงานแบบ Remote ทำให้การควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยด้าน IT มีความจำเป็นต้องขยายวงกว้างขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กร

  การใช้บริการ Managed IT Services จะสามารถเข้ามาช่วยเสริมการทำงานดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เริ่มต้นจากการช่วยประเมินความเสี่ยง ช่วยวางแผน และช่วยดูแลป้องกันการบุกรุก ที่จะเข้าถึงเครือข่ายจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่าง ๆ แบบเรียลไทม์ ทำให้การดูแลความปลอดภัยด้าน IT ขององค์กร ครอบคลุมเพียงพอโดยไม่ต้องเพิ่มกำลังคนด้าน IT

  8. Increase Productivity

  สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจ มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลผลิตสินค้าหรือการขยายธุรกิจ บริการ Managed IT Services จะเข้ามาช่วยทำให้องค์กร ไม่ต้องกังวลทั้งในแง่ของการช่วยลดปัญหาเรื่อง Downtime ของระบบซึ่งมีผลต่อต้นทุน โดยจะเข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องอุปกรณ์ด้าน IT หรือการช่วยเข้ามาดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร เพื่อให้แน่ใจได้ว่าระบบ IT ที่สนับสนุนการผลิต หรือการให้บริการจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

  ข้อดีของบริการ Managed IT Services ที่ทำให้ธุรกิจก้าวหน้าขึ้น


  - องค์กรสามารถเพิ่มจำนวนคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่ต้องการได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาหรือสร้างบุคลากรเอง และได้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาทำงานให้กับองค์กร

  - องค์กรสามารถเลือกเปลี่ยนบริการ Managed IT Services ไปเลือกใช้ผู้ที่ให้บริการที่เงื่อนไขดีกว่า หรือพ่วงมากับผลิตภัณฑ์ บริการเสริมที่ดีกว่า หรือใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าได้ทันที

  - การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบรับต่อความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในการทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น

  สรุป

  แน่นอนว่าบริการ Managed IT Services นี้ไม่ได้ทำให้แผนก IT ตกงานอย่างที่กลัว ๆ กัน แต่เป็นการช่วยให้งานของแผนก IT ลดน้อยลง และสามารถนำความสนใจไปลงยังงานชิ้นอื่น ๆ ของแผนกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คล้ายกับการมีคนมาช่วยพวกเขาทำงานนั่นเอง ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเอง เพื่อก้าวทันโลกที่ปรับเปลี่ยนไปในทุกวันได้ทันไม่ตกเทรนด์

  แน่นอนว่าการหาบริการ Managed IT Services ที่สามารถเชื่อใจได้ และมีความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเลือกเฟ้นให้ดี ซึ่ง Hocco ของเรา คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลโซลูชั่น ซึ่งพร้อมนำเสนอดิจิทัลโซลูชั่นแบบครบวงจร และให้คำแนะนำเรื่องกลยุทธ์ของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในด้าน IT อย่างตรงไปตรงมา ด้วยทีมงาน Software Engineer และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราที่มีศักยภาพ

  REF

  https://www.quickserv.co.th/knowledge-base/solutions/Managed-IT-Service-คืออะไร/

  https://www.techtalkthai.com/device-managed-service-by-csd-it-services/

  https://www.csl.co.th/Web/Article_detail.aspx?id=108&cm=2

  https://www.ricoh.co.th/features/managed-it-services 

  0 Comment