×

START A PROJECT

We are here to build a high-quality extension for brands to serve your consumers.

  BLOG

  WE SHARED

  We want to pass on our thoughts. To people to create a conversation.

  LAST UPDATE

  25.02.2022

  นับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานครั้งยิ่งใหญ่หลังจากการเกิดโรคระบาดในปี 2019 ลากยาวมาจนถึงปัจจุบัน กว่าสามปีที่ผู้คนบนโลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน เปลี่ยนแปลงทุกกระบวนการใช้ชีวิต โดยเฉพาะชีวิตการทำงานที่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนไปทั้งองค์กรและลูกจ้าง ในอดีตประมาณปี 1920 มนุษย์วัยทำงานทุกคนเริ่มต้องทำงานต่อสัปดาห์ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมงในที่ทำงาน และเป็นแบบนั้นมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้โดยต่างพากันคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องและสมควรแล้ว แต่แล้วก็ถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนผ่านการทำงานแบบเดิม ๆ หลายคนบอกว่าการมาของโรคระบาดทำให้การทำงานในอนาคตจะเปลี่ยนไป ซึ่งจริง ๆ แล้วอะไรกันแน่ที่กำลังจะเปลี่ยนและเปลี่ยนไปมากแค่ไหน

  Kaewklaow Robru

  TAG :